Tag Archives: print server nas synology

Cài đặt máy in qua mạng được chia sẻ từ NAS Synology

Thiết bị NAS Synology  có thể đảm nhận vai trò của một máy chủ in(Print Serv