File Server

Truy cập, lưu trữ dữ liệu trên Synology NAS từ một máy tính Mac trong mạng nội bộ

Đối với các máy MAC, để truy cập, lưu trữ dữ liệu trên Nas Synology ta l&agrav

[Video] Tạo một tài khoản người dùng và Thư mục chia sẻ

Là một máy chủ dữ liệu( File Server) nên việc tạo user, tạo thư mục và ph&a

Truy cập các tập tin trên Synology NAS với WebDAV

Tổng quan:  WebDAV là một phần mở rộng của HTTP được thiết kế để cho

Lưu trữ, truy cập dữ liệu trên NAS Synology từ một máy tính Windows trong mạng nội bộ

NAS Synology được thiết kế để làm cho việc lưu trữ và chia sẻ tập tin tro