Back up Data

ByNas Team

Back up dữ liệu trên thiết bị Nas Synology

1. Sao lưu nhiều phiên bản dữ liệu trên cùng một thiết bị Nas 2. Sao lưu đến một nơi khác 2.1: Đến external devices (USB)